+ A - تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۳ کد مطلب: 8921
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
 
متن كامل بخش بازرگانی لایحه برنامه پنجم توسعه
متن كامل بخش بازرگانی لایحه برنامه پنجم توسعه

ماده 93 ) به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات به دولت اجازه داده مي‌شود: الف- نسبت به ساماندهي واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور اقدام كرده و عرضه كالاهايي كه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگاني مشخص مي‌شود به واحدهاي خرده‌فروشي تنها از طريق سازوكاري كه توسط وزارت بازرگاني تعريف مي‌شود محدود كند. واحدهاي موضوع اين بند مكلف به رعايت قانون نظام صنفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفان مشمول ماده 61 قانون نظام صنفي خواهند...


ب- نسبت به ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه اقدام و نرخ ماليات و خدمات عمومي (آب، برق، ‌گاز تلفن و خدمات شهري) ارائه‌شده به اينگونه واحدها تا زمان اخذ پروانه كسب بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، حداقل دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانت‌هاي اجرايي مقرر در قوانين مربوط نخواهد بود.
ج- نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و تمامي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين كد و دستگاه‌هاي اجراي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د- قيمت‌گذاري را با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به كالاها و خدمات عمومي انحصاري و كالاهاي اساسي يا ضروري محدود نمايد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. چنانچه فروش كالا يا خدمات به قيمت كمتر از قيمت تعيين‌شده تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت‌هاي از محل منابع دولت در سال اجرا يا منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي‌شود و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر مي‌گردد.
ماده 94 ) وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره‌سازي، توزيع بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكل‌هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي اتحاديه‌ها وتعاوني‌ها و همچنين تشکل‌هاي مردمي واگذار نمايد.
تبصره1- تشكل‌ها، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و تشكل‌هاي مردمي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 95 ) به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي پشتيباني از صادرات و حذف جريان‌هاي غيررسمي تجاري با اعمال حمايت‌هاي متناسب تعرفه‌اي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان‌مدت و در راستاي ارتقاي كيفيت، ‌كاهش قيمت تمام‌شده و افزايش بهره‌وري ميانگين تعرفه‌ها در پايان برنامه پنجم كاهش مي‌يابد.
ماده 96 ) ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مجاز است با رعايت موازين شرع و وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
ماده 97 ) الف- به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، ‌شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكل‌ها و براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تاييد معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.
تبصره- تشكل‌هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.
ب- برقراري هرگونه ماليات بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه براي صادرات موارد خام يا با ارزش افزوده پايين با تصويب هيات وزيران وضع و دريافت مي‌گردد.
ج- صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشد.
د- تدابير و اقدام‌هاي موثر حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ه- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور تمامي كالاها و خدمات، به جز موارد زير مجاز خواهد بود:
1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي
2- اقلام خاص دامي، ‌نباتي و گونه‌هايي كه جنبه حفظ ذخيره ژنتيكي يا حفاظت محيط زيست را داشته باشند.
تبصره- صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه پرداخت مي‌كند يا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم مي‌شود تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است.
ماده 98 ) به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اعطاي كمك‌هاي توسعه‌اي خارجي در قالب اعطاي تسهيلات كمك بلاعوض يارانه سود و كارمزد و اجراي پروژه‌ها نسبت به تشكيل صندوق كمك‌هاي توسعه‌اي ج.ا. اقدام كند، اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 99) ادغام شركت- شركت‌هاي تجاري موضوع باب سوم قانون تجارت مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود به شكل يكجانبه (بقاي يكي از شركت‌ها- شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چندجانبه (محو شخصيت حقوقي شركت‌هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد شركت جديد) با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز مي‌باشد.
تمامي حقوق و تعهدات دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركت‌هاي موضوع ادغام، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره خواهد شد.
كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركت‌هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت‌هاي ادغام‌شده در آن از پرداخت ماليات موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز اعمال بروز قدرت انحصار دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني نمايد.
ماده 100 ) به منظور تسهيل تجارت همزمان با كنترل دقيق محوله‌هاي خارجي، حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي تا پايان برنامه پنجم كاهش مي‌يابد.
ماده 101 ) تشكيل گروه اقتصاد با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص (حقيقي و حقوقي) به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها مجاز است.
تبصره1- تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضاي گروه متضامنا مسوول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري بازرسي و تصفيه مطابق ماده 6 و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد به شرط اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور صاحب كمتر از 50 درصد سرمايه مشاركت باشند.
ماده 102 ) خريد كالا يا خدمات از طريق بورس يا سامانه‌هاي مورد تاييد معاونت بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات توسط دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع است.
 
نظر ها
افزودن جدید
مریم   |188.136.168.xxx | 2010-05-18 16:18:07 
این فرم که می گین کجاست
سعيد فخرتاجيك  - سوال   |79.132.209.xxx | 2010-11-13 08:40:15 

با سلام بنده در سال 88 ازدواج كردم و به علت تحت تكلف بودن فرم اطلاعات را پر نكرده بودم, اخيرا چند بار اقدام به
ثبت مشخصات در سايت نمودم, اما بعد از مراجعه براي دريافت جواب نوشته بود اطلاعات سرپرست خانوار صحيح نميباشد
لطفا راهنمايي فرماييد.

محمدی  - سوال   |85.185.41.xxx | 2010-05-18 19:54:20 
سلام ببخشید سایتی که گفتید وارد نمی شه....... سال گذشته در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی یک اشکالی پبش اومد و
برادرم را جز خانواده ی ما حساب نکرده بودند و برای رفع این مشگل گفته بودند اردیبهشت بیام سایت تا دوباره اصلاح
بشه اما متاسفانه وارد نمی شه.!
ناشناس   |91.98.184.xxx | 2010-05-20 09:09:19 
اين طرح كشور را به حرج و مرج مي اندازد. اگر شخصي در خانواده ادعاي حقي كه دولت مي دهد را بكند و حاضر نشود سهم
خود را از پرداخت مصرف ماهيانه اش بدهد ، سرپرست خانواده چه بايد بكند؟ فكر نمي كنيد با اين طرح بيشتر خانواده ها
دچار معضل ميشوند.؟؟؟
ناشناس   |91.98.184.xxx | 2010-05-20 09:17:58 
اگر سرپرست خانواده يا يكي از اعضا مشكلي مثل اعتياد داشته باشند و تا همين حال هم در پرداخت هزينه ها تعلل مي
كنند و مي كردند حال كه اين پول بدست شان برسد فكر ميكنيد حق دگر اعضا خانواده را مي دهند؟ كسي كه براي هزينه
اعتيادش دست به فروش وسايل خانه و گاه دست به فروش ناموس خود ميزند مي آيد از اين پول هر چند اندك ميگذرد. فرزندي كه
تا حال به خاطر 1000 تومان رو در روي بزرگتر قرار ميگيرد حال كه فكر ميكند دولت يك مقدار پول به عنوان فردي از يك
خانواده به حسابسرپرست مي ريزد حال با اين وضع ... تو را به خـــــــــــ ا اين طرح را اجرا نكنيد. خانواده ها را از
هم نپاشيد.
ناشناس   |91.98.184.xxx | 2010-05-20 09:24:41 
دولتهاي پيشـــــــــ ــــــــــــ ـــين چگونه مملكت را اداره ميكردند؟؟؟ وضع اقتصادي اگـر هم مناسـب نبود
ولي اينقدر هـم نابهنجار و افتضاح نبود چرا از اقتصاد دانهاي موفق در گذشـته اسـتفاده نميكنيد؟ حق مردم فقط همين
يارانه هاسـت؟ جنگيديم ، انقلاب كرديم ... كه دولت سوبسيدها را بردارد و خودش به اختيار خودش ماهيانه مبلغي را به
عنوان يــارانـه به مردم صـدقــه دهـد؟
ناشناس   |91.98.184.xxx | 2010-05-20 09:25:58 
ايـن طرح افتضاحه........ افتضاح
ناشناس   |212.95.146.xxx | 2010-05-22 20:53:58 
نظرمان این است که یه کار خوب وانسانی است اگر تحقق پیدا کند
ناشناس   |85.185.163.xxx | 2010-05-23 09:10:09 
سلام ممنون از اطلاعات کامل.میشه برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگانی را هم ارائه بدید
حيدر  - شكايت   |212.16.77.xxx | 2010-06-27 22:01:45 
من يك كارگر شركت ميباشم كه صاحب شركت(كارفرما) رخوشه يك قرارگرفته ومن درخوشه دو ميشه بفرماييد كه عدالت اين
دركجاست
محسن  - شكايت   |80.191.223.xxx | 2010-08-05 05:37:31 
سلام.واقعا از اين افتضاحي كه به بار آوردين خجالت نميكشين؟ جمش كنيد بابا.چقدر مردم رو ميزاريد سركار
حسین پناهی اذر   |84.47.234.xxx | 2010-10-30 20:15:09 

سلام خسته نباشید من یادم رفته شماره حساب را بدم لطفا راهنمایی کنید چطوری اقدام کنم

برزعلی  - www.yarane.ir     |46.100.148.xxx | 2010-11-01 08:01:21 

]باسلام اینجانب دارای 3فرزند میباشم اما 2فرزندم به ثبت رایانه رسیده

ناشناس   |78.38.23.xxx | 2010-11-01 08:48:56 

با سلام من تازه ازدواج كردم و هنوز فرم خانوار پر نكردم شوهرم با خانوادش در دوران نامزدي ثبت نام كرده لطفا مرا
راهنمايي كنيد چكار كنيم آيا در آينده دوره جديد ثبت نام اعلام خواهند كرد .

حسن  - سوال و رهنمای     |80.191.94.xxx | 2010-11-15 20:34:23 

بنده شماره حساب به بانگ ملت شعبه امام حسین خیبان انقلاب استان قم اعلام و فرم پرکردم اما پول یارانه به حساب
خودم نریختن حالا چه کار باید انجام بدهم مرا رهنمای فرماید

محمد جواد بهشتی معز  - اعتراض     |82.99.229.xxx | 2010-11-17 16:20:18 

فرم را تکمیل کرده بودیم سال 1386اما مبلغ یارانه واریز نشده

ناشناس   |85.185.136.xxx | 2010-11-18 16:28:09 

عدالت را فقط علی علیه السلام میدانست وبس

ناشناس   |84.241.9.xxx | 2010-11-22 05:48:16 

من که نفهمیدم الان چکار باید بکنم

کاظم مختاری     |80.191.40.xxx | 2010-11-25 10:41:07 

دائما قطع میشود لطفا ترتیبی اتخاذ فرمائید اجرای مراحل تسهیل شود-با تشکر

ناشناس   |85.133.178.xxx | 2011-01-05 20:18:07 

سلام این سایت خرید وسایل منزل کدوم مر30

ناشناس  - جواب:   |212.86.66.xxx | 2011-02-22 21:50:46 

چرا دولت جمهوري اسلامي ايران به مردم يارانه مي دهد ؟؟؟

ناشناس  - یارانه   |212.33.202.xxx | 2011-02-26 02:35:52 

سلام من ثبت نام کردم ولی شماره حساب را فراموش کردم که وارد کنم. می خواستم ببینم که اگر 20 اسفند شماره حسابم را
بدهم یارانه های قبلی به من داده می شود یا نه؟

صابرطالبی  - اشکال در دریافت یارانه     |109.125.134.xxx | 2011-10-18 19:51:29 

نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
صندلی جاکفشی ایکیا ایران
0.3304