صفحه اصلی گالریمحمدجواد ظریف وزیرامورخارجه در صحن علنی مجلس
محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه در صحن علنی مجلس 
 0.108